English         Contact    Harta site       Cautare        

Capitolul 1. Dispozitii generale

Articolul 1. Centrul interdisciplinar de studii culturale europene si românesti "Tudor Vianu", referit în continuare prin acronimul CISCER, este o unitate academica de cercetare, fara personalitate juridica, organizat în cadrul Universitatii din Bucuresti.

Articolul 2. Sediul CISCER este în Bucuresti, Facultatea de Litere a Universitatii din Bucuresti, str. Edgar Quinet nr. 14, sector 1, sala 119 (Catedra de Teoria literaturii si Literatura comparata).

Articolul 3. CISCER se constituie pe o perioada nelimitata.

Capitolul 2. Misiune si obiective

Articolul 4. CISCER are ca domeniu general de cercetare Stiintele umaniste, cu urmatoarele subdomenii: studii culturale, teoria literaturii si a culturii, literatura comparata, etnologie (antropologie culturala), istoria ideilor si a mentalitatilor, stiintele comunicarii.

Articolul 5. Tema-cadru de cercetare este: "în cautarea identitatii culturale europene".

Articolul 6. Misiunea CISCER o constituie stimularea cercetarii stiintifice interdisciplinare în domeniul si pe tema aleasa, valorificând competentele si experienta specialistilor din cadrul Universitatii si contribuind la formarea tinerilor cercetatori (doctoranzi, masteranzi, studenti).

Articolul 7. CISCER se declara deschis colaborarii stiintifice între toate unitatile de profil din tara si din strainatate, pe baza unor acorduri bilaterale sau în cadrul unor programe nationale sau internationale.

Articolul 8. Obiectivele CISCER sunt:

 • Elaborarea si depunerea unor proiecte de cercetare pe teme din sfera de interes a subdomeniilor mentionate, în vederea obtinerii finantarii
 • Organizarea de ateliere de lucru
 • Organizarea de conferinte, scoli de vara etc. pe teme corespunzând subdomeniilor de cercetare
 • Facilitarea unor stagii de cercetare si documentare în tara si strainatate
 • Realizarea unor schimburi de experienta cu specialisti si institutii de cercetare europene si românesti
 • Editarea de publicatii de specialitate - volume de studii, acte de conferinte etc.
 • Constituirea unei baze de date electronice cuprinzând liste bibliografice, adrese web de interes, volume si publicatii în format electronic, precum si rezultatele cercetarilor din cadrul Centrului
 • Constituirea unui website al Centrului cu informatii în limbile româna, si engleza.
Capitolul 3. Membrii si organizarea Centrului

Articolul 9. Membrii fondatori ai CISCER sunt persoanele care au semnat actul de constituire a Centrului.

Articolul 10. Membru al CISCER poate deveni orice persoana fizica cu competente profesionale si aptitudini de cercetare în domeniul stiintelor umaniste, care îsi exprima intentia de a contribui la realizarea obiectivelor Centrului, fiind de acord cu toate prevederile statutului. Cererea de primire ca membru al Centrului este aprobata prin vot secret de Adunarea Generala a membrilor centrului, cu majoritate simpla de voturi.

Articolul 11. CISCER poate desemna membri de onoare, persoane fizice din tara si strainatate, care prin activitatea lor contribuie la cresterea prestigiului Centrului.

Articolul 12. Orice membru se poate transfera la cerere în alt centru sau poate renunta la calitatea de membru al Centrului, în urma unei cereri scrise. Calitatea de membru poate fi retrasa numai în cazuri deosebite, prin decizia Adunarii Generale, luata prin vot secret cu un numar de voturi egal cu 2/3 din numarul membrilor Centrului.

Articolul 13. CISCER este organizat în grupuri de cercetare pe criterii de specializare tematica sau obligatii contractuale (proiecte de cercetare), conduse de manageri de proiect.

Articolul 14. CISCER este condus de Adunarea Generala a Membrilor Centrului, care se considera legal constituita în prezenta a 2/3 din numarul membrilor. Adunarea Generala se întruneste o data pe semestru. Poate fi convocata si în mod extraordinar la cererea unuia dintre organele de conducere specificate în articolul 16 sau la cererea semnata de cel putin 10% din membrii Centrului.

Articolul 15. Adunarea Generala are urmatoarele competente:

 1. modificarea Statutul CISCER
 2. primirea de noi membri
 3. desemnarea membrilor de onoare
 4. excluderea membrilor din Centru
 5. alegerea si revocarea organelor de conducere
 6. aprobarea Planului Anual de Cercetare al Centrului

Articolul 16. CISCER are urmatoarele organisme de conducere si administrare:

 1. Directorul Centrului
 2. Directorul adjunct al Centrului
 3. Consiliul Stiintific
 4. Secretarul Stiintific
 5. Responsabilul pentru relatii externe
 6. Biroul administrativ

Articolul 17. Directorul CISCER este ales pentru un mandat de 4 ani de catre Adunarea Generala a Membrilor Centrului. Directorul Centrului trebuie sa aiba gradul didactic de profesor sau conferentiar universitar. Atributiile Directorului Centrului sunt urmatoarele:

 1. reprezentarea Centrului în relatia cu Universitatea din Bucure?ti
 2. reprezentarea Centrului în relatiile cu alte structuri de învatamânt superior si de cercetare din tara si din strainatate
 3. gestionarea problemelor curente

Articolul 18. Directorul-adjunct al CISCER este ales pentru un mandat de 4 ani de catre Adunarea Generala a Membrilor Centrului. Directorul-adjunct al Centrului trebuie sa aiba gradul didactic de profesor sau conferentiar universitar. Atributiile Directorului-adjunct sunt urmatoarele:

 1. reprezentarea Centrului în relatia cu Universitatea din Bucuresti, în absenta Directorului
 2. reprezentarea Centrului în relatiile cu alte structuri de învatamânt superior si de cercetare din tara si din strainatate
 3. gestionarea problemelor curente, împreuna cu Directorul Centrului

Articolul 19. Consiliul stiintific este format din: presedinte si 3-6 membri, alesi pentru un mandat de 4 ani de catre Adunarea Generala. Managerii de proiect intra de drept în componenta Consiliului stiintific, pe durata desfasurarii proiectului (de regula, 2 ani).Atributiile Consiliului Stiintific sunt urmatoarele:

 1. stabilirea politicilor si a obiectivelor stiintifice ale Centrului
 2. avizarea interna, pe faze, a contractelor de cercetare si a documentelor cu caracter stiintific care sunt trimise în exteriorul Centrului
 3. avizarea cererilor de primire de noi membri
 4. recomanda Adunarii Generale desemnarea membrilor de onoare
 5. organizarea concursurilor pentru posturile de cercetare din Statul de functii al CISCER.
Consiliul Stiintific este condus de un Presedinte, numit de Directorul CISCER dintre membrii alesi de Adunarea Generala. Deciziile sunt luate cu majoritate simpla de voturi.

Articolul 20. Secretarul stiintific al CISCER este ales pentru un mandat de 4 ani de catre Adunarea Generala a Membrilor Centrului. Secretarul stiintific trebuie sa aiba gradul didactic de cel putin lector universitar. Atributiile Secretarul stiintific sunt urmatoarele:

 1. întocmeste documentele cu privire la activitatea centrului, publicatii, situatie economico-financiara
 2. informeaza Directorul si Consiliul stiintific cu privire la programele de cercetare si apelurile pentru proiecte de interes pentru activitatea CISCER
 3. organizeaza întrunirile Adunarii Generale a membrilor Centrului

Articolul 21. Responsabilul pentru relatii externe al CISCER este desemnat de Directorul Centrului pentru un mandat de 4 ani. Atributiile responsabilului pentru relatii externe sunt urmatoarele:

 1. identificarea unor potentiale parteneriate cu institutii similare din strainatate
 2. informarea Directorului si Consiliul stiintific cu privire la programele de cercetare si manifestarile stiintifice internationale de interes pentru Centru

Articolul 22. Biroul administrativ al CISCER cuprinde urmatoarele pozitii: contabil, administrator financiar, secretar, responsabil cu resurse umane, documentarist. Atributiile Biroului administrativ constau în administrarea resurselor financiare ale Centrului si în activitati de secretariat si de organizare.

Capitolul 4. Resurse materiale si financiare

Articolul 23. CISCER poate utiliza pentru activitatile sale urmatoarele resurse materiale: sediul catedrelor de Teoria literaturii si Literatura comparata; echipamentele de TIC din sediul mentionat (ordinator, copiator, imprimanta, scanner); bibliotecile de specialitate ale catedrelor participante la proiectul Centrului (Teoria literaturii, Literatura comparata, Etnologie, Relatii internationale. Studii europene). De asemenea, CISCER are acces la salile si echipamentele Facultatii de Litere a Universitatii din Bucuresti.

Articolul 24. Resursele financiare ale CISCER includ contractele de cercetare derulate sau aflate în derulare ale membrilor fondatori; sponsorizari si donatii; taxe de participare la manifestari stiintifice organizate de CISCER.

Articolul 25. Gestionarea resurselor se va face prin Biroul administrativ al CISCER si prin Directia financiar-contabila si Departamentul Cercetare si Transfer de Tehnologie ale Universitatii din Bucuresti, de care centrul este direct dependent. Fondurile se vor gestiona de catre organismele de conducere ale CISCER. Controlul gestiunii va fi asigurat prin formele specific legale în vigoare.

Capitolul 5. Lichidare, dizolvare

Articolul 26. Dizolvarea CISCER poate fi decisa de Ministerul Educatiei si Cercetarii, care va stabili totodata si destinatia fondurilor ramase dupa lichidare. Lichidarea Centrului si a bunurilor sale se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Capitolul 6. Dispozitii finale

Articolul 27. Activitatea stiintifica si financiara a CISCER respecta Regulamentul privind organizarea, desfasurarea si finantarea activitatii de cercetare al Universitatii din Bucuresti si se desfasoara în conformitate cu Statutul propriu de functionare.

Articolul 28. Amendamentele la prezentul Statut pot fi propuse de Adunarea Generala sau prin petitie semnata de cel putin 30% din membrii CISCER. Amendamentele vor fi adoptate prin votul favorabil a cel putin doua treimi din numarul membrilor Centrului.

Articolul 29. Prezentul Statut a fost adoptat în Adunarea Generala de Constituire a Centrului din data de 18 mai 2006 si se completeaza cu celelalte dispozitii legale în vigoare.